ويكتور أوربان مجارستان را به يك ديكتاتورى تبديل كرده است . حزب قانون و عدالت در لهستان به سرعت دست به از كار انداختن سيستم قضائى شده است ، رجب طيب اردوغان و ولاديمير پوتين تمامى شعله هاى اپوزيسيون را خاموش ميكنند ، رئيس جمهور فيلىپين هم در اين مسير است .
ما نميدانيم سرنوشت نهائى اين حكومتها ى خودكامه چه خواهد شد ، اما ميتوانيم به ونزوئلا نگاه بكنيم
ونزوئلا از دوران چاوز در دهه ى نود به صورت عوامگرايى توام با اقتدارگرائى كنترل شده است.
حكومت ضد دموكراتيك توانست كه يك دموكراسى تقريبا با ثبات را به جامعه اى با تورم نجومى، فقر گسترده و بحران اقتصادى تبديل بكند.
در زير پرچم سوسياليسم رئيس جمهور فعلى توانسته است از جيب مردم برداشته و خودش و هوادارانش را به منافع بسيارى برساند. اما آزار و اذيت خبرنگاران و اتحاديه هاى كارگرى هرگز يك سياست سوسياليستى نيست بلكه فقط بيان اقتدارگرائى است.

بعد از تظاهرات گسترده الان رهبر اپوزيسيون از طرف امريكا ، كانادا ، اكثر كشورهاى امريكاى لاتين به عنوان رئيس جمهور به رسميت شناخته است ، امرى كه ميتواند اولين قدم فاصله گرفتن از يك نظام اقتدارگرا محسوب شود،
دستگاه كلاسيك تعريف چپ و راست نميتواند شباهتهاى حكومتها ى ضد دموكراتيك دست راستى فعلى در جهان را با حكومت ونزوئلا توجيه و يا تعريف بكند.
حمايت خارجى از رهبر اپوزيسيون از طرف حكومتها ى مختلف راستگرا و چپ گرا هست ، همزمان كه حمايت از مودرو از جانب حكومتهاى مثل اردوغان و پوتين هست كه ديدگاه انها به قدرت با مودرو تقريبا يكسان است .
ونزوئلا درهم فروريخته به دليل اينكه رهبر كشور، دموكراسى را تا حد امكان تقليل داد و ضعيف كرد.
به نظر مى آيد سرنوشت تركيه ، مجارستان ، روسيه و لهستان هم مشابه همين وضعيت بشود.
ونزوئلا تنها پيشاهنگ درهم فروريختن يك نظام اقتدارگرا نيست ، اميد است كه اين كشور پيشاهنگ باز سازى دموكراسى هم بشود.
سرمقاله در روزنامه ى سوسيال دموكراتهاى سوئد – ترجمه دکتر سینا دشتی

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah