امروز شنبه، ۱۳ بهمن ماه ۹۷ جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران، ساعت ۱۱ صبح در یک تماس تلفنی با خانواده از انتقال خود به قرنطینه زندان اوین، اندرزگاه ۸، بند ۸ این زندان خبر داد.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah