نامش عبدالمالک زین الدینی است و در نیک شهر تدریس میکند. این معلم با شرف وقتی شنید پدر یکی از کودکان فقیر میگوید پسرم نمی‌تواند به مدرسه بیاید و باید بماند و چوپانی کند خودش قبول میکند که پنجشنبه و جمعه برای او چوپانی کند تا او اجازه بدهد فرزندش به مدرسه بیاید
این معلم شریف همچنین وقتی دید کودکان کفش و لوازم تحریر ندارند یک دوره حصیر بافی رفت و شروع به بافتن حصیر کرد و سپس آنها را در اینستاگرامش برای کمک به کودکان مدرسه به فروش گذاشت. صدها نفر به وی کمک کرده و برای تمام کودکان لباس و کفش و لوازم تحریر خریداری شد.
هرکس نظر خود را در زیر این پست در اینستاگرام بگونه بنویسد و با انتشار این پست و ارسال آن برای دوستان خود انسانیت و شرافت این معلم را تبلیغ و ترویج کند وخود نیز بکوشد انسانی اینگونه باشد. انسانی که به فکر فرزندان این آب و خاک است.
در فرهنگ بسیاری اینگونه کارها عیب و عار است!! یا کسر شان یا به من چه! اما در فرهنگ انسانهای وارسته و فرهیخته این نشانه شرف و افتخار است.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah