رسانه حکومتی ایلنا اعلام کرد که خط فقر اکنون به شش میلیون تومان رسیده است و قیمت ها رشد دوبرابری کرده اند.
همچنین مسعود خوانساری (رییس اتاق بازرگانی تهران) گفت: هفته‌ای نیست که ۱۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ کشور تعطیل نشوند. روزی نیست که صدها کارگر بیکار نشوند. سال گذشته از ۱۵۰۰ شرکت پیمانکاری نفتی ۸۰۰ شرکت تعطیل شده‌اند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah