در اینجا یکی خود را سایه خدا می داند و دیگری نماینده خدا و عده ای هم بی اراده و بله قربانگو و برای حفظ جاه و مقامشان تملق می گویند و چاپلوسی می کنند و عمله و اکره شاه و ولی فقیه میشوند.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah