جمهوری اسلامی در برابر دو راه قرار گرفته است: یا تداوم سیاستی تهاجمی یا برگزیدن راهی برای اعتمادسازی با اروپا‌. راه اول بحران را وارد مرحله‌ای تازه می‌کند. راه دوم هم می‌تواند آغازگر گشایشی مالی و بانکی برای ایران باشد.

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah