حالا که اروپایی ها با انتشار «بیانیه جمعبندی» به آمریکا نزدیک شدند، نظام به روسیه چشم دوخته است که از دید رسانه حکومتی قانون سرابی بیش نیست!
حالا نظام در بن بست بر سر دوراهی انتخاب قرار گرفته است. انتخابش با خامنه ای است، اما عواقبش کل نظام را در بر می گیرد و هر راهی که برود، به دلیل اینکه هیچ راه حلی برای حل مشکلات سیاسی‌،اقتصادی و اجتماعی و بین المللی ندارد و به دلیل ماهیت عقب مانده و قرون وسطایی اش نمی تواند داشته باشد، به یک جا ختم میشود:
براندازی.
چرا؟
می تواند استحاله شود و رفرم کند و گشایش سیاسی داشته باشد؟ خیر،
می تواند عقب نشینی کند؟ تا کنون تجربه نشان داده زیر فشار بله، ولی این بار این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست! عقب نشینی کند کلاهش پس معرکه است.
تا به حال به رغم تحریم ها پای مذاکره نرفته و مسیر انقباض را پیش گرفته، می تواند ادامه دهد بستگی به فشارهای اجتماعی و تحریمها و فشارهای بین المللی دارد و شرایط روز به روز برایش دشوار تر میشود. حربه اش تروریسم است که در این رابطه دمش به تله افتاده است. زمان برای مردم ایران زمان تعرض است.

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah