تجمع و تظاهرات پرشور معلمان و فرهنگیان شجاع اصفهان
باشعار
همشهری باغیرت، حمایت، حمایت
18 بهمن 97 پنجشنبه

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah