تصویری نمادین از خامنه ای و اعدام در ایران در حکومت ضد ایرانی و ضد انسانی اش در تظاهرات ایرانیان در پاریس در روز جمعه ۱۹ بهمن ۹۷