آخوند جزایری گفته است:
در هیچ بیمارستانی در انگلیس بستری نشدم. در مطب معاینه شدم ولی بستری نشدم .سفرم به انگلیس برای تبلیغ بود نه درمان.
آخوند جزایری زمانی گفته بود:
«مردم اگر نان جو هم بخورند دست از مبارزه با آمریکا برنمیدارند» و الان که مردم برای گوشت یخ زده صف میبندن ایشان برای مبارزه با استکبار آمریکا به انگلیس سفر کرده و در مطبی به این هدف انقلابی نائل آمده اند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah