عصر امروز پنچ شنبە ٢٥ بهمن ۹۷مختار اسدی از اعضای انجمن صنفی معلمان استان کردستان توسط ادارە اطلاعات سنندج دستگیر شدە است.
وی کە ١٨ تیر ماە و پس از یکسال از زندان اوین آزاد شدە بود، امروز در هنگام بازگشت بە منزلش توسط چهار مامور ادارە اطلاعات سنندج دستگیر شدە است.

پنجشنبه ۲۹ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah