عطا دادگسترهنرمند کرد اهل مریوان که با یک دست بیش از ده ها شخصیت نامی کرد را طراحی کرده است ولی اکنون بدلیل وضعیت سخت معیشتی به شغل کولبری پناه برده است.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah