تجمع معلمان استان کردستان در سنندج روز پنجشنبه

پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah

تجمع فرهنگیان و سخنان معلم مشهدی آقای سپهری در باره وضعیت آموزش و آموزش و پرورش در نظام آخوندی درمشهد

ارومیه

تجمع فرهنگیان مقابل اداره کل آموزش و پرورش
پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷

 

فیلمی از تجمع فرهنگیان مشهد در حال خواندن سرود ملی ایران
پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷

کرمانشاه

تجمع بزرگ فرهنگیان با شعار:»معلم زندانی آزاد باید گردد »
پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷
مقابل اداره کل آموزش و پرورش

کرمانشاه

فیلمی دیگر از تجمع بزرگ فرهنگیان مقابل اداره کل آموزش و پرورش با شعار:
«شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد»
پنجشنبه ۲۵ بهمن

 

 

سنندج

فیلم تجمع فرهنگیان مقابل اداره کل آموزش و پرورش
امروز پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷