صانع ژالە در ٢٥ بهمن ١٣٨٩ در تظاهرات ضد حکومتی توسط بسیجیان جنایتکاربه شهادت رسید
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah