نزدیک به دو هفته از بازداشت پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران میگذرد و در این مدت هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است.
بی خبری از پروین محمدی خانواده و دوستان وی را بیش از پیش نگران کرده است.
اتحادیه آزاد کارگران خواهان آزادی بدون قید و شرط این فعال کارگری می باشد که جرمش دفاع از حقوق کارگران است.
شنبه ۲۷ بهمن ۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah