این روزها که اخبار و فعالیت های اپوزسیون را دنبال می کردیم متوجه کارهایی از سوی طرفداران بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی شدیم که یک دزدی آشکار در روز روشن و در برابر دیدگان مردم بود. در عکس بالا آنها تظاهرات هواداران مجاهدین وشورای ملی مقاومت ایران در پاریس را به نام هواداران رضا پهلوی منتشر کرده بودند؛ در حالیکه هر احمقی از روی عکسها و شعارها و دنبال کردن خبرها از رسانها و فضای مجازی متوجه میشد که این جماعت مفت خور چقدر دروغگو و شارلاتان هستند! اینها میخواهند حکومت را اینطوری بربایند! به نظر شما این ها مردم را خر فرض کردند که باید پالانشون را عوض کرد و سوارشون شد؟!

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah