امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۷ خانواده کارگر زندانی اسماعیل بخشی، همراه با جمعی از کارگران در مقابل دادگستری شوش ،دست به تجمع زدند.
تجمع کنندگان با در دست داشتن دست نوشت هایی مبنی بر آزادی اسماعیل بخشی ، به ادامه بازداشت و بی خبری از وضعیت اسماعیل بخشی دست به آعتراض زدند.
بر اساس گزار ش رسیده صادقی رئیس اداره اطلاعات شوش به مانند روز گذشته با مادر کارگر زندانی اسماعیل بخشی درگیر و این‌ مادر زحمتکش و رنج کشیده را مورد تهدید قرار داد.
خانواده اسماعیل بخشی و جمعی از کارگران که امروز در مقابل دادگستری شوش تجمع کرده بودند، خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی ، شده اند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ادامه بازداشت اسماعیل بخشی ، عضو سندیکای کارگران هفت تپه و‌نماینده کارگران‌ هفت تپه را شدیدا محکوم کرده و‌ خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این کارگر زندانی می باشد.
کارگر زندانی آزاد باید گردد!
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah