به گزارش ایسنا آخوند جزایری روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۷ به دفتر خامنه ای رفته و ضمن ارائه گزارشی‌ از وضعیت جسمی خود از امامت جمعه اهواز استعفا کرد.
استعفای آخوند جزایری پس از سفر خبرساز وی به انگلیس که دفتر وی علت آن را «تبیین آرمان‌های انقلاب برای خارج‌نشینان» عنوان کرده بود می باشد که نشان میدهد این آخوند انگلیسی برای مداوا رفته بود و استعفای وی ناشی از بیماری و پیری و فرتوتی است.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah