بازنشستگان و مستمری بگیران
با ادامه و گسترش فلاکت عمومی مخصوصا» شرایط مشقت بار بازنشستگان، و نومید از اراده حکومت برای تغییر و بهبود این وضعیت، ما بازنشستگان برمیثاق و پیمانی که بسته ایم مبنی بر اینکه «تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم» بار دیگر در روز ۵ اسفندماه در مقابل مجلس تجمع خواهیم کرد.
در شرایطی که بررسی «لایحه بودجه سال ۹٨ کل کشور» و همچنین رسیدگی به «لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری» در جریان است، هیچ رویکرد و چشم اندازی را برای اصلاح و بهبود شرایط معیشت در این بودجه نمیبینیم.
ما بازنشستگان برای جلوگیری از تعرض بیشتر به سطح زندگی و برای بهبود وضعیت معیشت و درمان خود با حضور متحدانه، نیازهای بودجه زندگی مان را درکف خیابان فریاد خواهیم زد و برای تحقق آن میکوشیم.

وعده ما : ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه ۵ اسفند
محل تجمع: مقابل مجلس شورای اسلامی

– اتحاد سراسری بازنشستگان ایران.
– گروه ۱۹ اسفند.
– گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب.
– جمعی از گروه باز نشستگان تامین اجتماعی.
– شورای بازنشستگان ایران.

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah