خانم رضوانه احمد خان بیگی همسر زندانی از بند رسته بهفر لاله زاری که از دیماه ۹۷ در زندان اوین در بازداشت هستند؛همچنان از سوی دادیار و رئیس دایره نظارت بر محکومان سیاسی(وزیری) از ورود وکیل به پرونده و ملاقات خانوادگیشان جلوگیری میشود.
بنابه گزارش رسیده یکشنبه آینده ۵/ اسفندماه/ ۹۷ جلسه دوم دادگاه خانم رضوانه احمد خانبیگی برگزار میشود.نخستین جلسه دادگاه این فعال مدنی یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۷در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری همراه با دو فعال مدنی دیگر امیرمهدی صدیق آرا و علی امین املشی برگزار شد. شنبه ۴ اسفند۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah