آخوند طباطبایی امام جمعه خامنه‌ای در اصفهان به شرح کابوسی به نام فضای مجازی و پرداخته: بعضی از این کانالها گاهی بهعنوان این‌که کار خیر هم دارند انجام می‌دهند که حالا بعضیهایشان من اسم نمی برم همین کانالهایی که توی خود اصفهان هم شروع شدند اینها احساس من این است که اینها اصلاً پشت کارشان منافقین!! (مجاهدین خلق) هستند.خب اینها حزب‌الشیطان هستندمنافقین!! (مجاهدین خلق)، فکر مردم را عوض میکنند. انسانها را از کسانی که راهنمایشان هستند دور میکنند و الآن بدانید یکی از کارهایی را که دشمن و شیطان بزرگ آمریکا رویش زوم کرده جدا کردن مردم از روحانیت است.

کسی بخواهد دین را از مردم بگیره باید روحانیت را از نظر مردم کوچک بکند. حالا توی کانالهای محلی باشه کانالهایی که بعضی‌هایش خارج است اصلاً مثل توی یکی از کانالهایی که وابسته به اسراییل هم هست عکس من را انداخته بودند بعد راجع به مقام معظم رهبری یک چیزی را نقل کرده بودند که اصلاً کلمهاش هم نبوده اصلاً صحبتش هم نبوده که بله یک گروهی شورایی مثلاً تشکیل بشه بعد از سه سال چه بشود یک حرفهای باطل که اصلاً بدون این‌که یک کلمهاش باشه

حالا بعضی وقتها تحریف میشه یعنی کلام یک کسی را عوضی یک وقت اصلاً هیچی نبوده ولی بعد بر میدارند مینویسند اینها را حواستان جمع باشه و مردم همهشان حواسشان جمع باشه دشمن است دیگه هم خوب بلد است شکل بکشه هم خوب بلد است حرف بسازد هم رسانههای مختلف بهدست شون هست
🔻آخوند طباطبایی به میزان تنفر فرزندان خودشان از آخوندهای حاکم اشاره میکند و میگوید: الان توی خودمون همین ها همین بچههای اینجا هم بعضیها شون بهعنوان عدالت خواه کانالهایی را باز کردند یا سایتهایی را درست کردند به همه کائنات بد می‌گویند به همه بزرگان مملکت (بخوانید ولی فقیه و آخوندهای همپالگیش) بد می‌گویند یک عده‌یی که نه ما عدالت خواه هستیم این چه عدالت خواهی است که داری؟!

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah