حسین راغفر اقتصاد دان رژیم در گفتگو با ایلنا گفته است : «کالاهایی که با ارز ارزان وارد شده و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در انبارها بودند با افزایش نرخ ارز به کشورهای همسایه صادر شدند. مافیای درون قدرت و به ویژه اعضای اتاق بازرگانی تهران بخش قابل توجه ای از این کالاها را به اسم صادرات به این کشورها فروخته اند» و طرفه اینجاست که «رئیس جمهوری با افتخار از افزایش ٣٠٠ درصدی صادرات طی یک ماه سخن می گوید.» وی می افزاید که این «افزایش ٣٠٠ درصدی صادرات» شامل «همین مایحتاج عمومی مردم مانند گوشت و دام زنده بوده» که صادرات شان به کشورهای همسایه «همچنان ادامه دارد.»
با ارز ارزان از نو همین کالاها را وارد کند و جالب این است که امتیاز واردات را هم به همین افراد بی صلاحیت داده که «تنها از کارت بازرگانی خود استفاده می کنند.»

دوشنبه ۶ اسفند ۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah