«میلک (Milak) یکی از روستاهای الموت غربی در رشته کوه البرز در شمال شهرستان قزوین به‌شمار می‌رود. در این روستا اولین چیزی که نظرتان را جلب می‌کند نام کوچه‌ هاست.گلبوته، گل‌جهان، گل مستان، بنفشه و… که نام‌های زنانه دیگری روی کوچه‌های این روستا گذاشته شده است.»

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah