این روزها شاهد جنب وجوش کسانی هستیم که برای چیدن میو ه های رسیده میخواهند سبد ببافند! آنها فکر می کنند جمهوری اسلامی خودش می افته و از هم فرومی پاشه و میوه چهل سال مبارزه مردم ایران و فرزندان مبارزشان نباید توی هیچ سبدی بجز سبد اینها بیفتد! از این رو توی شبکه های ماهواره ای و اینترنتی و … سبد سبد گویان به این فکر افتاده اند که وقتش است سبدی بافته شود و میوه های شیرین و خوشمزه چیده شوند. این میوه چینان بی سبد در فصل میوه چینی حتی یک خار هم به دستشان در طول چهل سال مبارزه با جمهوری اسلامی که اکنون به برگ و بار نشسته نرفته است. حتی مدعی هستند کسانی که با جمهوری اسلامی مبارزه کرده و دارند مبارزه می کنند تا آن را از پای در آورند حق ندارند میوه مبارزه شان را بچینند! میوه چینی و مفت خوری پیشه پدری و آبا واجدادی اینهاست و برای خوشنودی اربابان دنیا حاضر به هرگونه چاکری هم هستند. آنها باید برای داشتن سهم در میوه چینی اینان را یاری رسانند تا سهل و ساده ایران به کام این کاسه لیسان شود.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah