فراخوان فرهنگیان خراسان به تجمع و اعتراض
فرهنگیان غیور خراسانی
پیشکسوتان بازنشسته
خواهران و برادران گرامی
سال ۹۷ را در حالی به پایان میبریم که کماکان علیرغم تجمعات و اعتراضات گسترده ای که برگزار کردیم هیچ پاسخ درخور و شایسته ای دریافت نکردیم.
از طرفی موج گرانی لجام گسیخته در جامعه روزانه بیش از پیش بر تمامی اقشار جامعه علی الخصوص فرهنگیان و بازنشستگان ،فشار آورده و نای از همگان ربوده است.
در این شرایط دیگر بار عزم جزم کرده ایم که با حضور خود در ۱۶ اسفند ۹۷ مقابل اداره کل آموزش و پرورش براین شرایط شوریده و حقوق حقه خود را مطالبه کنیم.
ارتقاء سطح زندگی فرهنگیان به بالاتر از خط فقر، همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین، پایان دادن به روند پرونده سازی و پیگردهای قضایی و امنیتی برای فعالین صنفی وحق ایجاد تشکل های مستقل بازنشستگان از جمله خواسته های ما میباشد.
ما وعده و وعید نمیخواهیم و منتظر پاسخ عملی هستیم.
مشهد
۱۶ اسفند ۹۷
مقابل اداره کل آموزش و پرورش
فرهنگیان و بازنشستگان خراسانی

photo_2019-02-28_17-41-49.jpg

تبریز

تجمع اعتراضی پیمانکاران فضای سبز در مقابل سازمان پارکهای شهرداری در اعتراض به عدم پیگیری مطالبات کارگران در آستانه سال نو
پنجشنبه۹اسفند۹۷

شیبشیشیش

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران در ساختمان کمیته انضباطی
گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران امروز پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷ در اعتراض به پیگرد نامزدهای انتخابات شوراهای صنفی در ساختمان کمیته انضباطی ( ساختمان فولاد ) دانشگاه تجمع کردند.

شسیبشیشیبشیشیشیشبش.jpg

 

پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷

اعتصاب پیمانکاران شرکت پالایش نفت سنگین قشم برای نگرفتن ۵ ماه حقوق معوقه
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

اغعهت.jpg