به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز پس از انتقال به سلول انفرادی به صورت وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته که منجر به شکستن دست و پای وی شد.
وی ساعت ۹ شب ۲۱ بهمن ماه ۹۷ هنگامی که در سالن ۶ زندان تهران بزرگ اقدام به دادن شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور کرد، مسئولان زندان او را به زیر هشت برده و پس از توهین و هتاکی به سالن ۱۲ سلول انفرادی این زندان منتقل کردند. در سالن ۱۲ یکی از زندانبانان به نام اسپیک و نگهبان دیگری او را با باتوم به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. ضربات دیوانه وار بر سر و روی این زندانی سیاسی فرود می آمد و حدود ۶۰ ضربه باتوم به سر و صورت و بدن او زدند.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah