فرهنگیان غیور خراسانی
پیشکسوتان بازنشسته
خواهران و برادران گرامی
سال ۹۷ را در حالی به پایان میبریم که کماکان علیرغم تجمعات و اعتراضات گسترده ای که برگزار کردیم هیچ پاسخ درخور و شایسته ای دریافت نکردیم.
از طرفی موج گرانی لجام گسیخته در جامعه روزانه بیش از پیش بر تمامی اقشار جامعه علی الخصوص فرهنگیان و بازنشستگان ،فشار آورده و نای از همگان ربوده است.
در این شرایط دیگر بار عزم جزم کرده ایم که با حضور خود در ۱۶ اسفند ۹۷ مقابل اداره کل آموزش و پرورش براین شرایط شوریده و حقوق حقه خود را مطالبه کنیم.
ارتقاء سطح زندگی فرهنگیان به بالاتر از خط فقر، همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین، پایان دادن به روند پرونده سازی و پیگردهای قضایی و امنیتی برای فعالین صنفی وحق ایجاد تشکل های مستقل بازنشستگان از جمله خواسته های ما میباشد.
ما وعده و وعید نمیخواهیم و منتظر پاسخ عملی هستیم.
مشهد
۱۶ اسفند ۹۷
مقابل اداره کل آموزش و پرورش
فرهنگیان و بازنشستگان خراسانی
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah