غزاله باقری طاری از شهروندان بهایی ساکن تهران از سوی دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت و اداره تشکیلات بهایی» به زندان محکوم گردید.
پنجشنبه ۹اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah