جعفر عظیم زاده و پروین محمدی دو تن از چهره های سر شناس جنبش کارگری ایران سالهای طولانی در دفاع از حق و حقوق گارگران ایران در برابر تهاجمات و دست درازیهای کار فرمایان و سرمایه داران مبارزه کرده اند متاسفانه جعفر عظیم زاده برای مدت شش سال حکم ناعادلانه و پروین محمدی برای مدتی نامعلوم در تاریخ نهم بهمن ۱۳۹۷ دستگیر شده اند و به زندانه اوین انتقال داده شده اند این در حالیست که این عزیزان نه تنها هیچ خلافی از آنها سر نزده بلکه تنها جرم آنها دفاع از حق و حقوق خود و سایر هم طبقه های خود برای داشتن یک زندگی انسانی بوده است لذا ما کارگران ساختمانی ضمن محکوم کردن دستگیری این فعالین کارگری خواهان آزادی بی قید و شرط آنها هستیم.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah