مثل روزها قبل کار نمی کنیم همه نشستند منزل کارگری دست به کار نمی زنیم.
دیروز ریل شکسته بود جوشکار لازم بود که مرمت کنند به رانندگان گفتند وسایل جوشکاری را ببرن سر کار ولی کارگران نگذاشتند رانندگان وسایل جوشکاری راببرند کارگران سوییچ ماشینها را از رانندگان گرفتند.ماشین ها را قفل کردن و کلید ها را نزد خودشان نگه داشتند.
لازم به یاد آوری است این کارگران چندین ماه حقوق دریافت نکرده اند و مسئولین شرکت فقط وعدها توخالی و دروغ تحویل کارگران دادند.
جمعه ۱۰ اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah