در این حادثه ۴ هموطن جان خود را از دست دادند و ۱۱ نفر هم مصدوم شدند.
این اتوبوس از کرمان به سمت تهران در حرکت بود که در اتوبان قم -تهران واژگون شد.
جمعه ۱۰ اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah