چنگیز قدم خیر زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مسجد سلیمان بە دلیل بیماری کلیوی در بهداری این شهرستان بستری و کارگزاران جنایتکار زندان با اقدامات خود سلامتی وی را با خطر جدی روبرو کردەاند.
چنگیز قدم خیر زندانی سیاسی اهل کامیاران کە بە ٤٠ سال حبس محکوم شدە است، پیشتر یکی از کلیەهایش را از دست دادە و اکنون کلیە دیگرش نیاز بە عمل جراحی دارد کە مسئولین زندان نە بە وی اجازە مرخصی می دهند و نە اجازە می دهند کە در بیمارستان خارج از زندان جراحی شود.
یکی از نزدیکان خانوادە قدم خیر اعلام کرد کە چنگیز هم اینک در بهداری مسجد سلیمان بستری بودە و نە حق ملاقات دارد و نە اجازە می دهند در خارج از زندان مورد جراحی قرار بگیرد.
چنگیز قدم خیری در زمان بازداشت از ناحیەی کلیه زخمی شده بود. هم اکنون بعداز گذشت بیش از پنج سال از زمان بازداشت، کلیەی سمت راست نامبردە کاملا از کار افتادە است .
قدم خیری علیرغم تایید پرشکان زندان مبنی بر ضرورت انجام عمل جراحی و وخامت حال، با دخالت وزارت اطلاعات از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
وی متولد سال ۱۳۶۷ است و در ۱۳۹۰ به اتهام عضویت در کومله بازداشت گردید.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah