اخبار رسیده حاکی از قطع تلفن‌های هفت درویشی است که پس از حمله‌ی هفتم شهریور گارد زندان فشافویه به درویشان متحصن در تیپ سوم آن زندان به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند.
تلفن‌های این هفت درویش که از روز هفتم شهریور به مدت صدوهشتادوشش روز جدا از زندانیان دیگر در بند سلول‌های انفرادی فشافویه موسوم به سالن امن نگهداری می‌شوند از صبح امروز به دلایل نامشخص قطع شده است.
این درویشان پس از گذراندن صدوپنج روز در سلول انفرادی که بدون حکم قضایی بر آنان تحمیل شده است، از روز بیست وسوم آذر تاکنون در سالن امن فشافویه که خالی از هر زندانی دیگری‌ست نگهداری می‌شوند.
سه نفر از این هفت درویش به نام‌های رضا انتصاری، کسری نوری و سینا انتصاری هیچ ملاقاتی با اعضای خانواده‌شان نداشته‌اند و چهار درویش دیگر تنها یک بار اجازه ملاقات یافته‌اند.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah