ایادی رژیم در وحشت از جشن ملی چهارشنبه سوری در دبستان مبین ۱ شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه، از کودکان دبستانی تعهد و امضا گرفتند که در جشن ملی چهارشنبه سوری شرکت نکنند.
سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah