بنابه خبرهای منتشره بمناسبت روزجهانی زن گروهی از مشاطه گران رژیم فاشیستی آخوندها میخواهند کنسرتهایی در شهرهای آلمان برگزار کنند.
کنسرتی به رهبری بهزاد عبدی که سازنده سمفونی انرژی هسته ای و اپرای خمینی است و خوانندگی این کنسرت با عارف رفعت مقیم آلمان و خواننده مراسم‌ گوناگون سفارت جمهوری اسلامی است . مشاطه گری برای رژیمی که به زنان در داخل ایران اجازه همسرایی با مردان هم نمیدهد چه هدفی جز زمینه سازی برای فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی با پوش فعالیت فرهنگی می تواند فراهم کند؟ بر همه هموطنان ایرانی بویژه زنان تبعیدی و مقیم خارج و کشور آلمان و همه فعالین فرهنگی و فعالین حقوق زنان است که این مشاطه گران حقیر و بی مقدار را رسوا و افشا نمایند .
لینک های مرتبط با بهزاد عبدی و عارف رفعت

https://bit.ly/2J3qsZAhttps://bit.ly/2tTq4Ce

 

 
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah