متین بدخشان نوجوانی که برای کولبری از پیرانشهر به منطقه بانه رفته بود، بعد از ۱۰ روز بی خبری از او، روز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه، پیکر سرمازده اش زیر برف پیدا شد.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah