یادش بخیر روزگار کودکی که در کتاب فارسی ابتدایی شعر درختکاری را فرا می گرفتیم
به دست خود درختی می نشانم
به پایش جوی آبی می کشانم
درختم گیرد کم کم برگ و باری
بسازد برسر خود شاخساری
روز درختکاری در آستانه سال نو و آمدن بهار بهانه‌ی خوبی برای دوستی با طبیعت است.علاوه بر این، از ۱۵ تا ۲۲ اسفند نیز به عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده‌است.
اما این روز در یک ایران بدون دیکتاتوری معنا و مفهوم پیدا می کند. در نظام دیکتاتوری آخوندها که جوانان سرو قامت میهن را دار می زند و آب و خاک و جنگل و دشت را نابود می سازد روز درختکاری وجود ندارد. هر روز روز نابودی و تباهی و ویرانی است.

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah