آخوند خاتمی شیاد: «دیگر خیلی سخت است که به مردم بگوییم بیایید رای بدهید. آیا فکر می‌کنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما مردم پای صندوق‌ها خواهند آمد؟ بعید می‌دانم مگر اینکه در یکسال آینده تحولی رخ دهد.» شعار : «اصلاخ طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» خط بطلان خود را بر شیاد بازیهای درون نظام کشیده و دیگر مردم ایران فقط یک بازی دارند با شما بازی براندازی که سرخ است و خشمگین و آتشین. کاش به زبان خوش گورتان را گم کنید. ولی تجربه ثابت کرده که چنین نیست. زبان زور را بهتر از هر زبان دیگر می فهمید.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah