تجمع اعتراضی فرهنگیان دراصفهان
پنج شنبه ۱۶ اسفند

 

 
اصفهان حمله یگان ویژه به تجمع فرهنگیان با اسپری و گاز فلفل
فرهنگیان شعار میدهند:»در بهار آزادی سفره ها همه خالی»
«چهل بهار گذشت و بهار ما نیامد»
پنجشنبه ۱۶ اسفند

 
کرمانشاه فیلمی دیگر از تجمع فرهنگیان مقابل اداره کل آموزش و پرورش
فرهنگیان معترض شعار میدهند:»تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم» و » اگر جواب نگیریم دوباره برمی گردیم »

 
مشهد – تجمع غارت شدگان موسسه پدیده ، در مقابل استانداری در اعتراض به چپاو ل داراییهایشان
غارت شدگان سفره خالی پهن کرده بودند و شعار می دادند: در بهار آزادی سفره های ما خالی
پنجشنبه ۱۶ اسفند

 

 
تجمع اعتراضی سهامداران پدیده شاندیز روبروی استانداری خراسان رضوی
با شعار؛ «سهامدار پدیده فقط دروغ شنیده»
پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷

 
اصفهان تجمع اعتراضی فرهنگیان شجاع
با شعار همشهری باغیرت حمایت حمایت
پنج شنبه ۱۶ اسفند

 
مشهد
درگیری غارت شدگان پدیده بانیروهای سرکوبگر انتظامی مقابل استانداری
پنج شنبه ۱۶ اسفند

 

 

 

بوشهر اعتصاب کارگران فاز ۱۴ کنگان، پارس جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان
پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

photo_2019-03-07_11-54-59.jpg
فیلمی دیگراز تجمع اعتراضی فرهنگیان درمشهد
وصحبت یک بانوی فرهنگی
پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷

کرمانشاه تجمع اعتراضی فرهنگیان ومعلمان با شعار:
» تضعیف فرهنگیان خیانت است به ایران»
پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷

 

کرج دومین روز تجمع کارکنان بیمارستان خمینی در اعتراض به غارت حقوق و وضعیت بد معیشتی
با شعار:
«این همه بی عدالتی هرگزندیده ملتی »
پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷

شیراز،آغاز تجمع و تحصن تک نفره « محمدعلی زحمتکش» مقابل اداره آموزش و پرورش استان فارس
پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷

photo_2019-03-07_11-55-08.jpg
تجمع فرهنگیان در شهرهای ارومیه و اردبیل مقابل اداره آموزش وپرورش
پنجشنبه ۱۶ اسفند

photo_2019-03-07_11-55-11.jpg

 

تجمع فرهنگیان درمشهد وکرمانشاه وقزوین

photo_2019-03-07_11-55-15.jpg

photo_2019-03-07_11-55-18.jpg

photo_2019-03-07_12-01-39.jpg