خامنه‌ای روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷ طی حکمی آخوند ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد.
خامنه‌ای در این حکم از «فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی رئیسی جلاد در مقاطع گوناگون خدمت و سوابق طولانی وی»، به‌عنوان دلایل این انتخاب یاد کرد.
انتصاب رئیسی یکی از بزرگترین جنایتکاران رژیم آخوندی، نشان‌دهنده وحشت رژیم از گسترش قیام است که به این و سیله میخواهد با ارعاب و وحشت در مقابل سرنگونی محتوم خود سد ببندد.رئیسی کسی است که منتظری معاون وقت خمینی او و سه نفر دیگر از مجریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را به‌عنوان بزرگترین جنایتکاران اسم برد.
انتصاب رئیسی به‌عنوان رئیس قضاییه آخوندی، بیش‌از‌پیش هر گونه معامله و رابطه با فاشیسم دینی را نامشروع می‌سازد و هیچ توجیهی برای معامله و مماشات با رژیم ایران وجود ندارد.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah