حسن روحانی، با اشاره به چالش‌های اقتصادی در کشور از جمله مؤسسات مالی ورشکسته و «کسانی که پشت آنها هستند»، درباره قاچاق کالا گفت: سپاه پاسداران در مرزهای جنوب از هر ده قاچاق یکی را می‌گیرد. روحانی گفت: مرزهای جنوب را ‌داده‌ایم‌ به سپاه که با قاچاق مبارزه کند ولی «از دستشان در می‌رود» این حرف های این آخوند شیاد و شازلاتان و وقیح و دروغگو در حالی است که بارها سران همین نظام از جمله محمود احمدی نژاد رئيس جمهور پیشین نظام از سپاه پاسداران با عنوان «برادران قاچاقچی » بطور علنی نام برده و همه عالم و آدم می دانند که سپاه پاسداران دست اندر کار قاچاق سوخت؛ کالا؛ مواد محدر و سلاح و … است. از این گذشته یک ضرب المثل کردی هست که می گوید: سووه وه دس گورگ سپارنی! یعنی دل و قلوه را به گرگ سپردن! دل و قلوه ایران جنوب است!
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah