اگر بگویم که قلم ناتوان است از شجاعت شیرزنان سرزمین ایران باور کنید دروغ نگفته ام.آگاهی و شجاعت دو عنصری هستند که امروز در تجمع معلمان میهنم دیدم. از خانم هایی که بالفور ماژیک و کاغذ فراهم کردند و نوشتند تا باز هم به حاکمان مستبد بگویند ما بیداریم.

از خانم بهشتی معلم باز نشسته که همچون من ، نوه دارد و او را تهدید کرده اند که به خواستار نزدیک نشوی و او شجاعانه در کنار حقیر ایستاد و فریاد زد به عابران که: دردما درد شماست مردم به ما ملحق شوید و باز از خانم دیده بان بگویم که امروز برای اولین بار ایشان را دیدم و ایشان از دوران بازداشتشان به من گفتند.
گفتند: زمانیکه من را در بیمارستان روانی ربوده و خوابانده بودند در چهاردهمین روز در جلو بیمارستان تجمع داشته اند که روسری از سر ایشان می افتد وماموری اعتراض که خانم روسریت رابپوش!! و ایشان شجاعانه فریاد میزند خجالت بکش دارید مردم را کتک می زنید چشمت فقط روسریم را میبیند؟! در بازداشتگاه مامور اطلاعات به خانم دیده بان میگوید که خواستار آزاد شد و اکنون دارد با زن و بچه اش چای میخوردو تو در زندان هستی!! و ایشان میگوید من خیلی خوشحال هستم که خواستار آزاد و با زن و بچه اش اکنون دارد چایی میخورد.خانم دیده بان ازشجاعت دو خانم دیگر که در همین مورد بازداشت بوده اند و اکنون هر سه نفرشان باوثیقه آزاد هستند گفت که چون از خودشان اجازه هنوز نگرفته ام از آوردن نامشان معذورم.
خانم دیده بان بعد از آزادی به دیدن من می آیند اما بجای زنگ خانه ام زنگ خانه ی مامور اطلاعات را میزنند که او هم راحت میگوید بله خانه ی ایشان همین است اما مسافرت رفته اند.
ای شیرزنان میهنم ، من هم باور و یقین دارم که اینبار شیرزنان ایرانی رهبری جنبش را به عهده دارند، و من در هیچ جای دنیا، ملت و کشوری را ندیدم که رهبری جنبش و انقلابشان زنانه باشد و مجددا به سمت استبداد و دیکتاتوری برود.
درود بر شما ای شیرزنان آزاده ی وطنم که چون کوه در مقابل استبداد خشن دینی ایستاده اید و درود بر شما ای شیرزنان اصفهانی که با وجود گاز اشک آور و اسپری فلفل باز هم شعار میدهید و به تجمع و اعتراضتان ادامه میدهید ، در مقابل شما سرتعظیم فرود می آورم،نسلهای آینده که تاریخ میهن را ورق بزنند چقدر به وجود شما افتخار خواهند کرد.
ایران مشهد، سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان آزاده ی ایران ۱۶ اسفند ۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah