آمریکا -واشنگتن گردهمایی وراهپیمایی ایرانیان در حمایت از اعتراضات اجتماعی در ایران
امروز جمعه ۱۷ اسفند ۹۷ ایرانیان آزادیخواه در حمايت از اعتراضات اجتماعی در سراسر ایران برای براندازی رژیم فاشیستی حاکم بر ایران و به رسمیت شناخته شدن حق مردم ایران برای این هدف مهم و استقرار يك جمهوری مبتنی بر جدايی دين از دولت یک گرد همایی و راهپیمایی بزرگ برگزار کردند.
تجمع کنندگان هواداران شورای ملی مقاومت ایران اپوزسیون اصلی رژیم ولایت فقیه هستند که سازمان مجاهدین خلق ایران نیروی محوری آن می باشد
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

photo_2019-03-08_18-38-35.jpg