روز جمعه ۱۷اسفند۹۷ کشاورزان اصفهانی در محل سد زاینده رود در اعتراض به خشکاندن رودخانه و عدم رسیدگی به برداشتهای بی‌رویه و عدم توقف طرحهای انتقال جدید از زاینده رود تجمع کردند.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah