جهانگیری معاون اول آخوند روحانی با اشاره به «خسارات و منافع» اعتراضات دی‌ماه گذشته گفت: «آنچه باید ما را نگران کند نفرت، خشم و کینه مردم نسبت به مسئولان و نظام است». جهانگیری همچنین نسبت به خطر تبدیل «اعتراض» مردم «به نفرت و خشم» هشدار داد.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah