اصفهان
تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد مقابل استانداری
تجمع کنندگان شعار میدادند:
«عزا عزاست امروز حقوق بازنشسته زیر عباست امروز»
یکشنبه ۱۹اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

 

 
تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد مقابل استانداری اصفهان
جمع بزرگی از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن بیمه شان (بیمه ای که سی سال بخاطر آن پول پرداخت کرده اند) و عیدی سال ۹۷ مقابل استانداری تجمع کردند. این تجمع در شرایطی برگزار می شود که تعداد بسیار زیادی از ماموران انتظامی و همچنین لباس شخصی ها حضور دارند.
شعارتجمع کنندگان:
«هم سوریه هم غزه رو پول ما نشسته»
یکشنبه ۱۹اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

 
تهران تجمع شاکیان شرکت کرمان خودرو مقابل وزارت صمت در خیابان سمیه
باشعار» با رشوه و تبانی کردند ما را عاصی
مسئولین خطا کار شدن دلال بازار»
یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

 

 

 

تجمع کارکنان سهام عدالت مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی درتهران
گروهی از کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و حقوق پرداخت نشده شان، در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی تجمع کردند.
یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

photo_2019-03-10_14-31-31.jpg

تجمع مرغداران مقابل استانداری
روز یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷ جمعی از مرغداران در اراک در اعتراض به نرخ تعیین شده مرغ در ستاد تنظیم بازار در مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند.

photo_2019-03-10_14-32-05.jpg

بستن ورودی چغازنبیل به روی گردشگران توسط کارگران معترض
امروز یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷ کارگران اثر جهانی چغازنبیل در شوشتر در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق و ۷ماه اضافه کاری و دیگر مطالبات برآورده نشده ورودی این اثر جهانی را به روی گردشگران بستند.

photo_2019-03-10_14-32-45.jpg

تجمع پرسنل وکارگران  شرکت پویش پژوهان که حقوق وعیدی وپاداش نگرفتند
۱۹ اسفند

photo_2019-03-10_14-33-33.jpg