محمد حسین سپهری معلم معترض مشهدی با انتشار این دو سند در توئیتر نوشت:
دوستان امروز از طرف هیئت بدوی تخلفات اداری آموزش و پرورش خراسان رضوی اینجانب به ۶ماه انفصال از خدمت محکوم شدم.
یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

photo_2019-03-10_15-03-47.jpg