اینجانب احمدامیرخانلو بعلت بی پولی باتوجه به اینکه کشاورزودکل بندمیباشم ولی چون پول برای ادامه کارندارم وازتمام بانکهادرخواست وام کرده وجواب ردشنیدم ورییس بانک تعاون گلوگاه آقای رزمدیده بمن قول دادکه وام بده.ولی منوبه بازی گرفت وسرآخربمن گفت که اجازه نمیدهندبه تو وام بدهیم به خاطر زندانی سیاسی بودنت؛ درسلامت کامل میخواهم یکی ازکلیه هایم رابفروشم،هرکس نیازبه کلیه داردبامن تماس،بگیردسن۴۴ سال گروه خون + B
خون نباید گریست وقتی زندانیان سیاسی در چنین وضعیتی هستند، و تخم و ترکه های نظام جنایت و فساد و چپاول در ینگه دنیا با پولهای به غارت برده جامه اپوزسیون و مبارز و مخالف نظام به تن می کنند!!
در حالیکه تمام عمرشان در بقای این نظام فاسد و ضد ایرانی سهیم و شریک بوده اند. به خود آییم و تلاش کنیم راست را به هر قیمتی از دروغ که کالایی است ارزان بشناسیم.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah