روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاس داران :

۱.جریانی با هدف «زیان‌بار نشان دادن هر تلاش برای دور زدن تحریم‌ها» در «رقم فساد» پتروشيمى گيت «بزرگنمایی»کرد.

۲.«مفسدآمیز نشان دادن اقدامات برای دور زدن تحریم حرکت در مسیر تسلیم بدون قید و شرط ایران در مقابل فشار‌های اقتصادی آمریکا است»! پ.ن- دعوا بر سر اختلاس و دزدی که منجر به سوزاندن مهره های اپوزسیون نما شده و میشود. بیانگر قانونمند بودن جهان و تعمیق روند تکاملی مبارزه مردم ایران به یمن برخورداری از جنبشی انقلابی است که ماهیت مهره های ارتجاع و استعمار برملا و افشا میشود.

این جماعت با دور زدن تحریمها به نظام یاری می رساندند اما اکنون در دعواهای درونی قربانی همان نظامی میشوند که برای بقای آن از هیچ خیانتی فروگذار نکرده اند. دزدی ها و اختلاس بسیار بزرگتر از این ابعاد است و رژیم مجبور است عده ای را قربانی کند تا مهره های اصلی را در ببرد.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah