قسمتهایی از متن طومار:
دکتر خاکی صدیق،
ریاست محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
دیرزمانیست که دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از علت وجودی خود به عنوان “دانشگاه” فاصله گرفته و هر آنچه جز دانشگاه را راجع بدان می‌توان تلقی کرد؛ خواجه نصیری که به مثابه دانشگاه می‌بایست موجبات تحصیل علم و معرفت را برای همه اقشار فراهم می‌کرد تبدیل به بنگاهی شده است که حداقل امکانات تحصیلی را به ازای پرداخت هزینه‌ی گزاف در اختیار دانشجویان قرارمی‌دهد و دیگر، اقشار محدودی توان ورود بدان را دارند.
اکنون با گذشت ۹۰ سالی که همواره افتخار قدمت آن از جانب روسایش می‌رود، این به اصطلاح قدیمی‌ترین دانشگاه ایران زمین به افقی دهشتناک گرفتار آمده است. دهشتناک از آن جهت که این کهن دانشگاه به لحاظ غالب امکانات دانشگاهی در بدترین وضعیت ممکن نسبت به سایر دانشگاه‌های کم سن و سال به‌سر می‌رود و این افول آنچنان سرعت سرسام‌آوری دارد که سقوط برایش دور از ذهن نیست. دانشجو، این رکن وجودی دانشگاه که بنا به اصل ۳۰ قانون اساسی باید امکانات تحصیلش تماما رایگان باشد به حاشیه رانده.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah